Saturday, November 24, 2012

Soal Ulangan Bahasa Jawa MAN BABAKANSoal Ulangan Bahasa Jawa 


A. Miliha salah siji wangsulan kang trep , kanthi menehi tandha X (Ping)

Wara – wara sing ngisor iki kangge pitakonan no. 1 , 2 , 3 , lan 4 .

Para pamiryasa meniko wonten woro-woro kangge kang sutresna Radhio sarendra FM,kagem panjenengan sedoyo ingkang kepengin sanget dados penyiar , mangga saged nglebetaken lamaran wonten ing radhio sarendra FM Tegal , ingkang mapan wonten ing dalam delima 20 , procot , slawi , Tegal .

 1. Wara – wara kasebut ditampa kanthi cara ….
  a. Maca
  b. Nulis
  c. Ngrungokake
  d. Rembugan
  e. Diskusi
 2. Isi wara – wara ing duwur yaiku ….
  a. Golek Reporter
  b. Golek Penyiar
  c. Golek Iklan
  d. Golek Monitor “
  e. golek wong kang ngrungokake
 3. Wara – wara ing duwur katujokake marang ….
a. Wong wadon lan lanang
b. Wong kang durung duwe bojo
c. Pawongan kang isih enom
d. Kabeh kang ngrungokake
e. Kabeh kang maca pawarta
 1. Ana ing ngendi mapan panggonan nglebetaken lamaran …..
  a. Sutresna
  b. Sarendra FM
c. Dalan delima 20 Procot Slawi Tegal
d. Slawi
e. Radio Serenada Tegal


Kanggo pitakonan nomer 5 tekan 7
 1. Wewengkon Kab. Tegal pancen akeh wargane sing nekuni dadi pengrajin
 2. Kayata gawe sepatu , batik ing pirang – pirang warna lan panggonan
 3. Klebu pengrajin kulit ing wewengkon Desa Pepedan
 4. Para pengrajin ing Desa kono mau diajak studi banding menyang Jepang
 5. Sakwise saka Jepang bisa tambah wawasane
 1. Ukara poko paragraf ing duwur ana ukara nomor …..
a. (1)
b. (2)
c. (3)
d. (4)
e. (5)
 1. Desa kang diajak studi banding ing jepang yaiku ….....
  a. Adiwerna
  b. Pagongan
  c. Pepedan
  d. Desa kang ngasilake sepatu
  e. Kabupaten Tegal
 2. Faedahe Studi banding ing jepang yaiku ….....
  a. Ngenal kerajinan Jepang
  b. Mamerake Produk Tegal
  c. Nambah wawasan pengrajin
d. Ngilangake Stress
e. Dodolan kasil kerajinan Tegal
 1. Pengalaman kang isine bisa gawe guyune wong kang ngrungokake diarani pengalaman ….
  a. Lucu
  b. Nyenengake
  c. Ngayelake
  d. Sedhih
  e. Horor
 2. Prastawa utawa kedadeyan kang dialami dening sawijining wong kang ora gampang dilalekake utawa narik kawigaten ana ing uripe diarani …
a. Pawarta
b. Cerita Sekak
c. Biografi
d. Sinematografi
e. Pengalaman
 1. ciri – cirine wara – wara resmi yaiku …......
a. ana isine
b. Asma terang
c. Tembunge krama
d. Migunakake kop surat / Kepala surat
e. Apa anane
 1. Wara – wara kang digawe dening instansi , organisasi diarani wara – wara ….
a. Ora resmi
b. Kang asipat Resmi
c. Tradisional
d. Modern
e. Campuran
 1. Isine wara – wara iku ana 3 , yaiku …
  a. Pembuka – Isi – Panutup
  b. Kop surat – isi – Tanda
  c. Tanggal – Isi – Panutup
  d. Pambuka – Isi – Asma terang
  e. Kop Surat – isi – Asma terang
 2. Wara – wara iku duwe pangajak supaya dimangerteni dening …..
  a. Wong siji
  b. Wong akeh
  c. Wong tartamtu
  d. Wong kepercayaan
  e. Wong sing cedhak
 3. Dening wong jawa , pengalaman iku biasane didadeake ….......
  a. Guru / Tuladha wicaksana
  b. Crita kanggo anak puitu
  c. Legendha
  d. Kepercayaan
  e. Pawarta
 4. Basa kramen lunga yaiku …
  a. Menyang
  b. Kesah
  c. Mangkat
  d. Wangsul
  e. Kondur
 5. ibu sampun …... saking peken
a. Kesah
b. Tindhak
c. Wangsul
d. Kondur
e. Balik
 1. Latar ana ing unsur intrinsik anak papat , kejaba …
  a. Latar wektu
  b. Latar Panggonan
  c. Latar swasana
  d. Latar sosial
  e. Latar swasana ati .
 2. Apa tegese kasunyatana iku ….
  a. Pangarep – arep
b. Kenyataan
c. Angen – angen
d. Ngelamun
e. Ngresula
 1. Wara – wara kang isine kabar sripah iku diarani ….
  a. Layatan
  b. Lelayu
  c. Lelayat
  d. Kesripahan
  e. Kepaten
 2. Manut tujuane , wara – wara migunakek tembung kangh asipat teknis , iku tegese …
  a. Gampang dingerteni
  b. Digawe kanthi resmi
  c. Dugawe ora resmi
  d. Ora kaya wara – wara
  e. Tembunge eksplisit
 3. Kedadeyan kang aris dilaporake lan handueweni sipat faktual kaliyan aktual , diarani …
  a. Layang”
  b. Pawarta
  c. Paragraf
  d. Wara – wara
  e. Layang kabar
 4. Pawarta biasane disiarake dening media elektronik , ngisor iki kang kelebu media elektronik yaiku ..
  a. Facebook
  b. Radio
  c. Majalah
  d. Twitter
  e. Internet
 5. Ana sajroning pawarta , keterangan kahanan utawa kedadeyan kang awujud kasunyatan anyar , diarani …........
  a. Fakta
  b. Opini
  c. Kabar berita
  d. Evaluasi
  e. Aktual
 6. Penulisan judul pawarta kang bener miturut aturan sing baku yaiku ….
  a. Kadadeyan bencana merapi ing Jogjakarta
  b. Kadadeyan Bencana Merapi ing Jogjakarta
  c. Kadadeyan bencana merapi ing jogjakarta
  d. Kadadeyan Bencana Merapi Ing Jogjakarta
  e. Kadadeyan Bencana Merapi Ing jogjakarta
 7. Mbagi pengalaman pribadi kanthi lesan , iku kelebu kegiyatan …...
  a. Pacelathon
  b. Micara
  c. Cerita
  d. Ndopok
  e. Gancaran
 8. Kanggo nakoake papan panggonan kang ana ing wacanan , migunakake aspek …..
  a. What (Apa)
  b. When (Kapan)
  c. Where (ana ing neng ndi)
d. Who (Sapa)
e. Why (Kena ngapa)
 1. Tema , laur srita , penokohan , iku kalebu unsur ….. ana ing cerita .
a. Ekstrensik
b. Intrinsik
c. Utama
d. Langsung
e. Ora langsung
 1. Bagian kang dadi pucuking konflik cerita , ana ing cerkak diarani ….
  a. Setting
  b. Puncak konflik
  c. Ending
  d. Kahanan cerita
  e. Complication
 2. Bagian kang nerangake watak wantune (Karakter) para peraga diarani …
a. Amanat
b. Sudhut pandhang
c. Latar / Setting
d. Penokohan
e. Alur / Plot
 1. Pesen moral kang disampekake dening penganggit marang wong kang maca diarani ….
  a. Alur
  b. Tokoh
  c. Amanat
  d. Tema
  e. Latar
 2. Unen – unen memper syair kang kasusun saka gatra lan pada diarani ….
  a. Geguritan
  b. Wangsulan
  c. Parikan
  d. Yogyaswara
  e. Prenesan
 3. Ngisor iki dadi cicrine prikan , kejaba …
  a. Kadadeyan saka patang gatra
  b. Gatra 1 lan 2 pinangka pembuka
  c. Gatra 3 lan 4 pinangka isi
  d. Nganggo purwakanthi swara
  e. Ana cangkrimane
 4. Manuk pinter , apik anggunge
  …..................,................

  Ganepe ukara kasebut supaya dadi parikan yaiku …
  a. Bocaeh pinter , becik budi pekertine
  b. Wayah awan , penak turu
  c. Nadyan cilik ,Nanging pinter
d. Supaya kepenak , kudu sregep
e. Mangan enak , dudu duweke
 1. Bagus Anggone matur marang embahe nggunakake basa …..
  a. Ngoko lugu
  b. Ngokon alus
  c. Krama lugu
  d. Krama alus
  e. Krama kedhaton
 2. Mangke dinten setu sonten Bapak utomo saestu badhe ….........Jakarta ?
a. Dhateng
b. Menyang
c. Lumga
d. Kesah
e. Tindhak
 1. “Wulan oktober” yen ditulis nganggo aksara Jawa , yaiku …
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.
 2. “Semar mendem” menawa ditulis nganggo aksara jawa , yaiku ..
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.

 3. Tulisan aksara jawa ing dhuwur menawa ditulis aksara latin yaiku …......
  a. Siswa – siswi sekolah iku pada ngaso ing kantin
  b. Siswa – siswi sekolah iku pada ngaso ing kantin sekolah
  c. Siswa – siswa sekolah iku ngaso ing kantin
  d. Siswa – siswa sekolah iku pada ngaso ing kantin sekolah
  e. Siswa – siswi sekolah iku pada lagi ngaso

 4. “Salak pondoh” yen ditulis nganggo aksara jawa, yaiku …........
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.
 5. ing ngisor iki kang mujudake aksara swara “i” yaiku …...
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.


B. Wangsulana pitakon -pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis

 1. Sebutna Ciri – cirine wara – wara resmi !
 2. Jlentrehna (Jelasna) tegese 5W + 1 H + 1 s !
 3. apa kang diarani pawarta iku ?
 4. Sebutna Lan jentrehna werna – wernane cerita pengalaman
 5. Salinen nganggo bahasa krama inggil !
a. Pak guru lagi mulang
b. Pitike simbah ilang
Read More »

0 comments:

Post a Comment

Copyright © *Gubug Kreasi^ 2014

Template By Sayyidan Chiam